Rövid ismertető

Személyes adatokat csak a mindenkori törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Mindent megteszünk az adatok biztonságos tárolása érdekében. 

A megadott személyes adatokat harmadik országba nem továbbítjuk.

Információt szolgáltatunk a nálunk tárolt adatokról, ha írásban kéri az érintett.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek személyes adataira vonatkozóan, így 16 éven aluli gyermek esetében kizárólag szülő/törvényes képviselő adhat le jelentkezést, vásárolhat a webáruházból illetve járulhat hozzá az adatok tárolásához.

 

Adatkezelési tájékoztató

Valdor Art Korlátolt Felelősségű Társaság, 

Valentin Péter e.v. és Dorogi Andrea e.v

 

BEVEZETÉS

A Valdor Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Valentin Péter e.v. és Dorogi Andrea e.v., mint szolgáltatók, 2330 Dunaharaszti, Vörösföld u. 23/A. (a továbbiakban együttesen: Szolgáltató, Adatkezelő) együttes adatkezelés céljából alá vetik magukat a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.valdorart.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.valdorart.hu/adatvedelmi_nyilatkozat

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

 

AZ ADATKEZELŐK ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK:

 

Adatkezelő: Valdor Art Kft.

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld u. 23./A

Telephelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43./A fsz.3. Valdor Art Stúdió

E-mail cím: info@valdorart.hu

Telefonszám:  06 20 435 2953 

Cégjegyzékszáma: 13-09-149629

Adószáma:  11748258-2-13

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001136

 

Adatkezelő: Dorogi Andrea ev.

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld u. 23./A

E-mail cím: info@valdorart.hu

Telefonszám:  06 20 435 2953

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001981

 

Adatkezelő: Valentin Péter ev.

Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld u. 23./A

E-mail cím: info@valdorart.hu

Telefonszám: 06 20 435 2953

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005720

 

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

 

Név: Dorogi Andrea

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld u. 23/A

E-mail: info@valdorart.hu

Telefon: 06 20 435 2953

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1.„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

3.„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4.„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „Érintett vagy Felhasználó”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, pl. az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy

7.„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

8.„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

Jelen szabályzat rendelkezése valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.

Jelen szabályzat a következő adatkezelési elveket követi, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a jelen szabályzat nem tárgyal.

 

A személyes adatok:

a)kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d)pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f)kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

g)Az Adatkezelő szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával összhangban, az érintett kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Partner(ek) felé továbbíthatja, ha a Partner(eke)t számára előzetesen megnevezte és a Partner(ek) tevékenysége az Adatkezelő érintett számára történő teljesítését elősegíti (adatkezelés célja) és a továbbítás címzettje részéről várható adatkezelési időtartamot az Adatkezelő előzetesen meghatározta.

h)Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

i)Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA

 

Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő  által nyújtott szolgáltatások igénybevétele.

Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A fenti általános szabályt kiegészíti a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.

 

1.A webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezelés

1.1.Adatkezelő, céljaival és szolgáltatásaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott oktatási, képzési szolgáltatásait igénybe vegyék, és/vagy megvásárolják az általa készített online tanfolyamokat, regisztráljanak az oldalon.

1.2.16 éven aluli gyermek esetében kizárólag a szülő/törvényes képviselő adhatja le a tanfolyamra való jelentkezést és/vagy rendelheti meg az online tanfolyamokat. 

1.3.A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez szülő/törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

1.4.Az oktatásra, képzésre történő jelentkezés, az azokon történő részvétel, az online tananyag megvásárlása önkéntes hozzájáruláson alapul .

1.5.Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson, képzésen vagy megvásárolja az online oktatóanyago(ka)t

1.6.Adatkezelő az e-mailen vagy telefonon történő jelentkezés esetén az érintettet weboldalára irányítja. 

1.7.A kezelt adatok köre és célja: 

•név : A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. 

•telefonszám: kapcsolattartás 

•e-mail cím: kapcsolattartás, az e-mail cím a felhasználónév a belépéshez és a megvásárolt online termékek eléréséhez

•jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja 

•számlázási cím (név, irányítószám, település, utca, házszám):  A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

•Adószám: kizárólag cégnévre kért számla esetében. Magánszemély adószámát nem kérjük és nem kezeljük.

•szállítási cím (név, irányítószám, település, utca, házszám) A házhoz szállítás lehetővé tétele.

•fizetési mód:  fizetéshez kerül felhasználásra 

•megrendelt szolgáltatások megnevezése  és mennyisége: megrendeléshez, számlázáshoz, szállításhoz kerül felhasználásra 

•rendelésazonosító: automatikusan generált azonosító 

•rendelés dátuma: számlázáshoz, későbbi reklamációhoz kerül felhasználásra

• végösszeg: számlázáshoz kerül felhasználásra

•A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.

•A vásárlás/regisztráció kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása. 

 

1.8.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: időtartama az adatkezelés céljának fennállásáig. A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

1.9.Az adatkezelés módja: elektronikusan

1.10.Adatok forrása:

•közvetlenül az érintettől, 

•A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes  adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

•16. életévét be nem töltött jelentkező esetén szülőtől/törvényes képviselőtől

1.11.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával, 

1.12.Tájékoztatjuk, hogy 

•az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.

•köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

•az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

2.Kötelező adatkezelés a Felnőttképzési törvény értelmében az alábbi tanfolyamokkal kapcsolatban:

 

Jobb agyféltekés rajztanfolyam kezdőknek: https://www.valdorart.hu/jobb-agyfeltekes-rajztanfolyamok/rajziskola-kezdoknek/valosaghu-elethu-rajzolas-alapjai

Festő tanfolyam kezdőknek és haladóknak: https://www.valdorart.hu/jobb-agyfeltekes-rajztanfolyamok/halado-rajztanfolyamok/festotanfolyam

Olaj festő tanfolyam: https://www.valdorart.hu/jobb-agyfeltekes-rajztanfolyamok/halado-rajztanfolyamok/olajfesto-tanfolyam

Pasztellkréta tanfolyam: https://www.valdorart.hu/jobb-agyfeltekes-rajztanfolyamok/halado-rajztanfolyamok/pasztellkreta-tanfolyam

Rajztanfolyam haladóknak: https://www.valdorart.hu/jobb-agyfeltekes-rajztanfolyamok/halado-rajztanfolyamok/rajztanfolyam-haladotol-profi-szintig

Akvarellfestő tanfolyam: https://www.valdorart.hu/jobb-agyfeltekes-rajztanfolyamok/halado-rajztanfolyamok/akvarellfesto-tanfolyam

Jobb agyféltekés rajztanfolyam/tábor gyerekeknek: https://www.valdorart.hu/jobb-agyfeltekes-rajztanulas-gyerekeknek/rajziskola-gyerekeknek/rajztaborok-kezdoknek

Rajztanfolyam gyerekeknek haladó szinten: https://www.valdorart.hu/jobb-agyfeltekes-rajztanulas-gyerekeknek/rajziskola-gyerekeknek/halado-rajzoktatas-gyerekeknek

Festőtábor gyerekeknek: https://www.valdorart.hu/jobb-agyfeltekes-rajztanulas-gyerekeknek/rajziskola-gyerekeknek/festotabor-gyerekeknek

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön, mint Érintett által megadott személyes adatok kezeléséről: 

Az érintettek köre:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által bejelentés alapján szervezett képzésben részt vesz és felnőttképzési szerződést köt Adatkezelővel. 16. életévét be nem töltött jelentkező esetén, a jelentkezést csak a szülő/törvényes képviselő adhatja le az Adatkezelő weboldalán keresztül.

1. ADATKÖR:

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (figyelemmel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Fktv.) 16.§ és 21.§ rendelkezéseire), azaz az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés lebonyolítása, a jogszabályban előírt adatkezelési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelés időtartama:  

Adatkezelő az adatokat a Felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) a nyilvántartásának adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli.

Adatok köre:

a) a képzésben részt vevő személy

aa) természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje),– az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát,

ab) elektronikus levelezési címe (email címe)

ac) legmagasabb iskolai végzettsége

ad) tankötelezettségét még nem teljesített képzésben résztvevő esetén szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma.

b) a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy

ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

Adattovábbítás: az Adatkezelő az a) pontban megjelölt adatokat továbbítja a Pest Megyei Kormányhivatal FAR rendszerébe (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer). Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. 

 

Az adatkezelőnek – többek között - az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és - a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak:

a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,

b) a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat.

Képzésben résztvevő hozzájárul, hogy képző intézmény személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében nyilvántartás céljából kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint.

2. ADATKÖR:

Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke 

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés lebonyolítása során kapcsolattartás, számla kiállítása

Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig. 

Adatok köre: a képzésben részt vevő személy telefonszáma és számlázási címe 

 

Adatfeldolgozók:

1. Pest Megyei Kormányhivatal: Budapest, Városház u. 7, 1052, felnottkepzes@pest.gov.hu, (+36-1) 485-6900

2. Központi Statisztikai Hivatal: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7., (+36-1) 345-6789

3. Könyvelés: Verebélyi  és Társa Kft, 6000 Kecskemét, Mezei utca 9. földszint 1. Elérhetőség: zsuzsa@adonavigator.hu

4. Honlap és levelezőrendszer üzemeltető Websupport Magyarország Kft., székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., (06 1) 700 2323

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan. 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől, 16. életévét be nem töltött jelentkező esetén szülőtől/törvényes képviselőtől

Adatközlés: ellenőrzés esetén hatóság felé, felnőttképzési igazgatási szerv számára

Tájékoztatjuk, hogy 

•az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.

•köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

•az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Érintettek jogai:

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk) 

Az Érintett hozzáférési joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott, kapcsolódó információkhoz hozzájusson. (Rendelet 15. cikk). 

A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk). 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) A törléshez való jog részleges is lehet, és egyes adatkezelések vonatkozásában külön is kérhető). Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. (Rendelet 20. cikk) 

A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható.

Korlátozások 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. (Rendelet 23. cikk) Ez a rendelkezés kötelező adatkezelés esetén nem alkalmazható. 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a jogalkotó által erre a célra kijelölt felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) 

Az Érintettek kérelmüket előterjeszthetik 

• írásos formában az Adatkezelő címére: 2330 Dunaharaszti, Vörösföld u. 23/A

• elektronikus úton az info@valdorart.hu e-mail címre megküldve

Az Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a jogalkotó által kinevezett hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. A jelen Adatkezelési tájékoztató közzétételének időpontjában a jogalkotó által adatvédelmi ügyekkel kapcsolatosan kinevezett és a hatósági jogorvoslat ügyében eljáró hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1530 Budapest, Pf.: 5., 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, (+36-1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a képzésben való részvétel feltétele a fenti személyes adatok megadása, azokat Ön köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, ennek elmaradása esetén Ön a képzésben nem jogosult részt venni. 

 

 

 

3.Érintettről - a szolgáltatás igénybevétele során - készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

 

3.1.Adatkezelő az érintettről készíthet képet, videófelvételt. 

3.2.Amennyiben a felvétel készítése önkéntes hozzájáruláson alapul, úgy az Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, valamint a szolgáltatás igénybevételéről kizárólag az érintett hozzájárulásával készít képet, videófelvételt  és az érintett hozzájárulásának megfelelően kezeli, használja fel, így teszi azt/azokat közzé a weboldalán és/vagy közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán.

3.3.Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása

3.4.A kezelt adatok köre és célja: az érintett képmása, az általa készített alkotás fotója

3.5.Adatkezelés céljai: az érintettről az érintett beleegyezésével készített képek, videófelvételek, érintetti hozzájárulását követő felhasználása az Adatkezelő marketingje céljából

3.6.Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás, és az elkészített képről, videófelvételről az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok irányadóak:

•Az érintett kérheti az adat azonnali törlését és új adat készítését, a weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt. 

•Amennyiben érintett tudomására csak később jutott az a tény, hogy az adatról felismerhető, úgy kérheti az adat weboldalról vagy közösségi oldalról történő törlését. 

•Adatkezelő a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló ésszerű lépéseket.

•Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az info@valdorart.hu  e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető. 

3.7.Adatkezelés időtartama: önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig

3.8.Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. 

3.9.Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

3.10.Adatközlés: miután önkéntes hozzájárulás alapján valósul meg az adatkezelés, úgy a hozzájárulásban meghatározott körben történik adatközlés, így az adatok nyilvánosságra hozása.

 

4.Szolgáltató tulajdonát képező díjmentes oktatóanyagok igénylésével kapcsolatos adatkezelés és hírlevél küldése

 

4.1.Adatkezelő, céljaival és szolgáltatásaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a hírlevélre feliratkozással díjmentes online oktatóanyagot igényeljenek.

4.2.az oktatóanyag megtekintésére jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Tájékoztatjuk, hogy az ingyenes filmek nézéséhez a belépési adatait (felhasználónév és jelszó) emailben küldjük el! Ezért a jelölőnégyzet bepipálásával hozzájárul, hogy a Valdor Art Kft, Valentin Péter és Dorogi Andrea hírlevelet küldjön. A hozzájárulását egy kattintással bármikor visszavonhatja! Az adatkezelő a most megadott személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezeli. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár egy kattintással A GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint.

4.3.Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával elküldi igénylését a díjmentes oktatóanyagra  és feliratkozik a hírlevélre

4.4.A kezelt adatok köre és célja: 

•név : A kapcsolatfelvételhez szükséges. 

•e-mail cím: kapcsolattartás, felhasználónév a belépéshez a regisztráció és díjmentes anyagok elérésének lehetővé tétele, az érintett azonosítása és jogosultságainak ellenőrzése

•jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

•telefonszám: megadása önkéntes hozzájárulással, kapcsolattartás céljából

•A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.

•A vásárlás/regisztráció kori IP cím:Technikai művelet végrehajtása. 

4.5.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:  általános szabály, hogy az érintett általi visszavonásig és a regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Az alábbi eseteket kivéve:

•Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

•Kivéve, ha érintett úgy nyilatkozik, hogy nem kíván a továbbiakban hírlevelet kapni, de a díjmentesen kapott oktatóanyagot és tartalmakat továbbra is szeretné elérni, ez esetben az oldalra való bejelentkezéshez szükséges adatokat (név,e-mail cím, jelszó) inaktív állapotban kezeljük, hogy biztosítani tudjuk a videókhoz való hozzáférést, az adatokat Szolgáltató kizárólag retargeting célokra használja fel.

4.6.Az adatkezelés módja: elektronikusan 

4.7.Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

4.8.Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a fent megjelölt adatokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

5.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 •Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

•tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 

•az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6.A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Személyes adatainak módosítását: belépés után felhasználói fiókjából közvetlenül

https://www.valdorart.hu/user

Személyes adatainak módosítását és/vagy törlését:

-postai úton a 2330 Dunaharaszti, Vörösföld u. 23./A. címen,

-e-mail útján info@valdorart.hu e-mail címen, 

-telefonon 06 20 435 2953 számon.

 

7.Az adatkezelés jogalapja:

7.1.a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, 

7.2.Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3.A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

7.4.A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Weboldal üzemeltetője

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Websupport Magyarország Kft., székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-968314, adószám: 23495919-2-41, bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005, (06 1) 700 2323

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és üzemeltető  közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az üzemeltető  felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Könyvelő

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számvételi, könyvelési szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Verebélyi  és Társa Kft, 6000 Kecskemét, Mezei utca 9. földszint 1. Elérhetőség: zsuzsa@adonavigator.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott teljes név, cím, e-mail cím, 

Az érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a törvényi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: jogszabályokban meghatározott elévülés, pl számviteli törvény szerinti 8 év

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződésből adódó jogos érdek, mely hozzájáruláson alapul

 

Ügyintézők

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a rendelésekkel, jelentkezésekkel, tanfolyamokkal kapcsolatos ügyintézés. 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: a Valdor Art Kft munkavállalói

Az érintettek köre: mindenki, aki rendelést ad le a www.valdorart.hu oldalon, e-mail vagy telefonon veszi fel a kapcsolatot 

Az adatkezelés célja: a törvényi kötelezettség teljesítése, tájékoztatás nyújtása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: jogszabályokban meghatározott elévülés, pl számviteli törvény szerinti 8 év

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződésből adódó jogos érdek, mely hozzájáruláson alapul

 

Marketing 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hirdetések készítése

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: a Valdor Art Kft munkavállalói

Az érintettek köre: mindenki, aki regisztrál a www.valdorart.hu oldalon

Az adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: jogszabályokban meghatározott elévülés, pl számviteli törvény szerinti 8 év

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződésből adódó jogos érdek, mely hozzájáruláson alapul

 

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS):

 

Online fizetés

1)Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés

2Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

a) K&H Bank Zrt. központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest; központi telefonszám: +36 1 328 9000; fax: +36 1 328 9696

b) OTP SimplePay online fizetés - OTP Mobil Kft. cím: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. 
SimplePay Adatkezelési tájékoztatója, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

3)Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, megvásárolt termék/szolgáltatás megnevezése, díja

4)Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.

5)Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

6)Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

7)Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 

Számlázó rendszer

1)Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázási szolgáltatás

2)Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)

3)Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott számlázási név, számlázási cím, cégnév, adószám, e-mail cím, megvásárolt termék/szolgáltatás megnevezése, díja

4)Az érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi érintett.

5)Az adatkezelés célja: a törvényi kötelezettség teljesítése

6)Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: jogszabályokban meghatározott elévülés, pl számviteli törvény szerinti 8 év

7)Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződésből adódó jogos érdek, mely hozzájáruláson alapul

8)Az érintett jogai: 

a)Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

b)Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

c)Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

d)Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 Szállítás

1)Adatfeldolgozók által ellátott tevékenység: kiszállítás

1.a Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: WEBSHIPPY Magyarország Kft. Központi raktár; East Gate Business Park C/2. 2151 Fót, Magyarország; Telefon: +36 1 99 88 099

1.b Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Inkland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Levelezési cím: 1064 Budapest Vörösmarty u. 55., Telefonszám: (20) 233-33-13, E-mail: hello@rajzshop.hu

1.c Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:Hobbigyár Kft. Székhely: 2161 Csomád, Levente utca 14. a. ép. Telefon: +36 70 651 94 85 Honlap: www.hobbigyar.hu

2)Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, megvásárolt termék/szolgáltatás megnevezése, díja

3)Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és kiszállítást igénybe vevő valamennyi érintett.

4)Az adatkezelés célja: a megvásárolt termék kiszállításának szervezése

5)Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: jogszabályokban meghatározott elévülés

6)Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződésből adódó jogos érdek, mely hozzájáruláson alapul

7)Az érintett jogai: 

a)Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

b)Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

c)Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

d)Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 

1.Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3.Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4.Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése. 

5.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 1 óra

6.Süti típusa: Munkamenet sütik (session)

7.Adatkezelés jogalapja:Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése Adatkezelés időtartama  A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak 

8.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

9.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

10.Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 

1.A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4.Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5.Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6.Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7.További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

 A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 

1.Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 

2.A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

3.A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

4.A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Facebook pixel (képpont)

 

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

 

Optimonk

 

Adatkezelő  az OptiMonk programot használja a weboldal konverziós rátájának növelésére. Az OptiMonk észleli, ha a látogató el akarja hagyni a weboldalt, és megjelenít egy információt a látogató részére.

 

PANASZKEZELÉS

 

1.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Vezeték-és keresztnév: Azonosítás, kapcsolattartás

E-mail cím: Kapcsolattartás

Telefonszám: Kapcsolattartás

Számlázási név és cím: Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

2.Az érintettek köre: A www.valdorart.hu weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

•Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

•tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 

•az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6.A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-postai úton:  2330 Dunaharaszti, Vörösföld u. 23./A. címen,

-e-mail útján:  info@valdorart.hu  címen, 

-Telefon: 06 20 435 2953 számon.

7.Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8.Tájékoztatjuk, hogy 

•a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

•a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

•köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

•az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 

1.Facebook/Google+ /Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2.Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3.Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1.Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2.Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3.E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4.Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1.A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2.A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4.Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

5.Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6.Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7.A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

8.Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a)a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d)az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

e)A Szolgáltató szervere fizikálisan (Virtual Server Hosting) a DoclerWeb Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 1101 Budapest, Expo tér 5-7. címen található. Fizikai védelem: Élőerős biztonsági szolgálat, zárt láncú videómegfigyelés, belépőkártyás védelem, aspirációs VESDAtűzjelző rendszer, INERGEN oltógázos tűzoltó rendszer. 

Szoftveres védelem: SSL titkosítás, jelszavas védelem, Linux tűzfal 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

-A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

-16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

-A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

-Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 
, településről erre a tanfolyamra jelentkezett: